Close

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BEWORK.IO

 

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Ekspertów jest JK Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000852624, NIP 7162830132, REGON 386648650, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.
  2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: info@bework.io  

 

 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Formularze kontaktowe. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy imienia i nazwiska, miejsca pracy, numeru telefonu, oraz adresu poczty elektronicznej. Skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie https://bework.io wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi nawiązanie kontaktu z JK Digital Sp. z o.o. za pomocą formularza. 
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez JK Digital Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. PROFILOWANIE
  1. JK Digital Sp. z o.o. nie dokonuje profilowania danych osobowych Użytkowników. 

 

 1. ODBIORCY DANYCH
  1. JK Digital Sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności jak: kontakt z Użytkownikiem i jego obsługa, utrzymanie i modyfikacje Serwisu www. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika mogą być: zewnętrzny podmiot prowadzący działalność handlową dla JK Digital Sp. z o.o., dostawca hostingu dla Serwisu, firma świadcząca usługi informatyczne, firma dostarczająca komunikator np. Skype.
  2. Dane osobowe zgromadzone przez JK Digital Sp. z o.o. mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  3. Każdy podmiot, któremu JK Digital Sp.z o.o. powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody JK Digital Sp. z o.o. 
  4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

 

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH
  1. Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do JK Digital Sp. z o.o., jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowała JK Digital Sp. z o.o., (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez JK Digital Sp. z o.o. na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od JK Digital Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia JK Digital Sp. z o.o. zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na JK Digital Sp. z o.o. do organu nadzorczego.

 

 1. INNE DANE
  1. Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO
  1. JK Digital Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników oraz Ekspertów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury JK Digital Sp. z o.o. z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  2. JK Digital Sp. z o.o. wdrożyła również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak anonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. JK Digital Sp. z o.o. wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
  3. Jednocześnie JK Digital Sp. z o.o. wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, JK Digital Sp. z o.o. rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

 1. COOKIES
  1. W celu prawidłowego działania Serwisu, JK Digital Sp. z o.o. korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. 
  3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 
  4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  5. Pliki generowanie bezpośrednio przez JK Digital Sp. z o.o. nie mogą być odczytywane przez inne serwisy (Cookies Własne). Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z JK Digital Sp. z o.o.) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 
  6. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
  7. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  8. JK Digital Sp. z o.o. wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Serwis.
  9. JK Digital Sp. z o.o. wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

Cookies jakiego narzędzia:

Cel zapisania:

Google Analytics

analiza zachowań Użytkowników w Serwisie 

Google Adwords

działania promocyjne i marketingowe

 

  1. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1.10.2022 r.